Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


28 lutego 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 7 marca 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (druk nr 253);
  2) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
  (druk nr 254);
  3) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 255);
  4) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2022 roku (druk nr 256);
  5) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu
  w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa (druk nr 257);
  6) Wspólnej obsługi jednostek budżetowych gminy Kargowa (druk nr 258);
  7) Zmiany uchwały nr 0007.224.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego
  2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
  (druk nr 259).
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.
  Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski