Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


30 października 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 6 listopada 2023 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za 2022 rok.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Utworzenia Klubu Dziecięcego „Bajka” w Kargowej oraz nadania mu statutu (Druk nr 373),
  2) Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030 (Druk nr 374),
  3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (Druk nr 375),
  4) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (Druk nr 376),
  5) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Druk nr 377),
  6) O zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2023 rok (Druk nr 378),
  7) Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa (Druk nr 379),
  8) Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa (Druk nr 380).
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski