Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


25 sierpnia 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 4 września 2023 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Druk nr 362),
  2) wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kargowa (Druk nr 363),
  3) przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania publicznego zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2801F (Druk nr 364),
  4) przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania publicznego zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej nr 2802F (Druk nr 365).
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski