Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


29 maja 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 5 czerwca 2023 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2022 rok oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi;
  a) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2022 rok;
  b) Odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok;
  c) Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej;
  d) Zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  e) Dyskusja nad sprawozdaniem;
  f) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok (druk nr 349 );
  g) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok (druk nr 350).
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Druk nr 351),
  2) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2024 rok (Druk nr 352).
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.
  Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski