Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


4 maja 2023 | Aktualności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 8 maja 2023 r. /poniedziałek/o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej za rok 2022.
 5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) Zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kargowa lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Druk nr 343),
  2) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka (Druk nr 344),
  3) Wysokości opłat z tytułu korzystania z Klubu Dziecięcego w Kargowej (Druk nr 345),
  4) O zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2023 rok (Druk nr 346).
 7. Dyskusja na temat przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski