Zaproszenie na posiedzenie komisji RM


4 stycznia 2022 | Aktualności

Herb

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 10 stycznia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej oraz jej organów na rok 2022.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  1) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 245);

  2) Ustanowienia zasad, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej (druk nr 246);

  3) Zmiany uchwały nr 0007.291.2018 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 października 2018 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek budżetowych gminy Kargowa (druk nr 247).

 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl – zakładka Uchwały Rady Miejskiej – Projekty uchwał.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski