Zaproszenie na L Sesję Rady Miejskiej


16 stycznia 2023 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Przedłożenie Radzie Miejskiej Planu Pracy Rady Miejskiej i jej organów na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kargowej na 2023 rok (Druk nr 317);
  2) Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kargowa w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Druk nr 318);
  3) Uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (Druk nr 319);
  4) Zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego – pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 320);
  5) Zmiany uchwały w sprawie określenia wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 321);
  6) Zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kargowa do realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 322):
  7) Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżnienia zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kargowa (Druk nr 323);
  8) Zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa (Druk nr 324);
  9) Określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków (Druk nr 325);
  10) Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego o zmianę rodzaju miejscowości oraz zniesienie urzędowej nazwy miejscowości (Druk nr 326)
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie L Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski