Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej


11 czerwca 2024 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kargowa za 2023 rok”:
  1) debata,
  2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kargowej wotum zaufania (druk nr 16).
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2023 rok oraz zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi:
  1) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kargowa za 2023 rok,
  2) odczytanie opinii RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok,
  3) przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
  4) zapoznanie z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5) dyskusja nad sprawozdaniem,
  6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok (druk nr 10 ),
  7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (druk nr 11).
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa (druk nr 12),
  2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas określony (druk nr 13),
  3) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kargowa (druk nr 14),
  4) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego gminy Kargowa na 2025 rok (druk nr 7),
  5) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2024 rok (druk nr 15).
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Aleksander Żukowski