Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej


10 maja 2024 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w dniu 20 maja 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kargowej (Druk nr 3),
  2) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kargowej (Druk nr 4),
  3) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Druk nr 5),
  4) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kargowej (Druk nr 6),
  5) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego gminy Kargowa na 2025 rok (Druk nr 7),
  6) przeprowadzenia wyboru sołtysa i rad sołeckich na terenie Gminy Kargowa (Druk nr 8),
  7) w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Gminie Kargowa oraz sposobu jej rozliczania i kontroli (Druk nr 9).
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie II Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Aleksander Żukowski