Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku


15 czerwca 2022 | Aktualności

20 czerwca 2022 roku o godz. o godz. 15.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kargowej przy ul. Słodowej 2 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), uchwałą nr 0007.66.2019 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kargowa oraz uchwałą nr 0007.218.2021 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku,
Burmistrz Kargowej zaprasza
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Kargowa oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku.


Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 21 maja do 24 czerwca 2022 roku lub podczas spotkania konsultacyjnego.
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@kargowa.pl
    Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2022-2027 z perspektywą do 2030 roku odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. o godz. 15.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kargowej przy ul. Słodowej 2.

Załączniki:

  1. Zarządzenie
  2. Formularz uwag
  3. Strategia rozwoju