Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Miejskiej


9 września 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej przy ul. Słodowej 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej.
 4. Informacja z realizacji budżetu gminy Kargowa za pierwsze półrocze 2022.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kargowa (druk nr 294);
  2) Zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli oraz innych placówek przedszkolnych i form wychowania przeszkolonego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa (druk nr 282);
  3) Ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Kargowej (druk nr 283);
  4) Określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Kargowa na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 284);
  5) Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 285);
  6) Zmiany uchwały Nr 0007.147.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Kargowa (druk nr 286);
  7) Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2022 – 2027 z perspektywą do 2030 roku (druk nr 287);
  8) Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Kargowa na 2023 rok (druk nr 288);
  9) Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 289);
  10) Pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi publicznej (druk nr 290);
  11) Przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (druk nr 291);
  12) Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2022 rok (druk nr 292);
  13) Braku uwzględnienia petycji w zakresie przyłączenia się do niej (druk nr 293).
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski