Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2023 roku


7 listopada 2023 | Aktualności

Gmina Kargowa już po raz trzynasty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2023 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest” na lata 2019-2023.

Zadaniem objęto demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-cementowych z dwóch nieruchomości położonych na terenie Gminy Kargowa oraz z jedenastu nieruchomości odebrano luzem złożone na nieruchomości faliste płyty azbestowo-cementowe. Wyroby zawierające azbest zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych prowadzone przez EKO – Azbest Sp. z o.o.

Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest, który odznacza się dużą odpornością na działania chemiczne, ścieranie i wysoką temperaturę. Zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, jego działanie może ujawnić się nawet po wielu latach. Wielkość zagrożenia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu wchłaniania. Największe zagrożenie stanowią włókna występujące w trwałej postaci.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy Kargowa w roku 2023 unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w ilości 38,426 Mg. Koszt całkowity wyniósł 30.651,06 zł a koszt kwalifikowany wyniósł 26.898,20 zł.

Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8.607,42 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 2.151,86 zł oraz przez Gminę Kargowa w kwocie 19.891,78 zł.