Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2022 roku


3 listopada 2022 | Aktualności

Gmina Kargowa już po raz dwunasty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2022 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023.
Zadaniem objęto demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-cementowych z ośmiu nieruchomości położonych na terenie Gminy Kargowa oraz z osiemnastu nieruchomości odebrano luzem złożone na nieruchomości faliste płyty azbestowo-cementowe. Wyroby zawierające azbest zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych prowadzone przez EKO -POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.
Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest, który odznacza się dużą odpornością na działania chemiczne, ścieranie i wysoką temperaturę. Zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, jego działanie może ujawnić się nawet po wielu latach. Wielkość zagrożenia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu wchłaniania. Największe zagrożenie stanowią włókna występujące w trwałej postaci.
Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.
W wyniku realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy Kargowa w roku 2022 unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w ilości 58,54 Mg. Koszt całkowity wyniósł 49.805,49 zł a koszt kwalifikowany wyniósł 40.978,00 zł.
Zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9.834,72 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 6.556,48 zł oraz przez Gminę Kargowa w kwocie 33.414,29 zł.