Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2022 roku


8 lipca 2022 | Aktualności

Gmina Kargowa już po raz dwunasty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2022 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW
pod nazwą: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’
na lata 2019 – 2023.
Dnia 05.07.2022 r. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i Skarbnik Gminy Maria Szewczyk
podpisali umowę z przedstawicielem firmy IMAK Krzysztof Szymczak ul. Norwida 11/14,
96-100 Skierniewice na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa
w 2022 roku’’.
Zadanie obejmuje:

 • demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-cementowych z dziesięciu nieruchomości dachów budynków położonych
  na terenie Gminy Kargowa wraz z ich unieszkodliwieniem na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych uprawnionym do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
 • zabezpieczenie, załadunek i transport falistych płyt azbestowo-cementowych złożonych luzem na dziewiętnastu nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kargowa wraz z ich unieszkodliwieniem na legalnym składowisku odpadów niebezpiecznych uprawnionym
  do przyjmowania i trwałego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
  Z zebranych wniosków od 29 właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kargowa wynika, że do projektu zgłoszono 2692 m2 wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych
  do utylizacji w tym planowane do unieszkodliwienia z demontażem 1382 m2
  i do unieszkodliwienia bez demontażu 1310 m2 .
  Termin realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy Kargowa zaplanowano
  od 06.07.2022 r. do 16.08.2022 r.