Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Kajakowa szkoła „Na szlaku Obrzycy”


30 maja 2022 | Aktualności

Oferta Lubuskiego Klubu Turystycznego „AGROŚ”

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Lubuskiego Klubu Turystycznego „AGROŚ” złożoną w dniu 24.05.2022 roku na wsparcie zadania publicznego pn. Kajakowa szkoła „Na szlaku Obrzycy ”.

Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: promocja@kargowa.pl . Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.