Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


20 marca 2023 | Aktualności

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Kargowej, w dniu 15 marca 2023 r. na wsparcie zadania publicznego pn.„ Ratowanie zdrowia posługując się nowoczesnym telefonem lub smartfonem”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: promocja@kargowa.pl .
Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

  1. Oferta