Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego


1 września 2022 | Aktualności

Zgodnie z artykułem 19 a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 t. j.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Wojnowo Perspektywą Turystyczną Ziemi Kargowskiej – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Wojnowie 10 A, złożoną w dniu 31.08.2022 r. na wsparcie zadania publicznego pn. „Biesiada Rybacka.”
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kargowa.pl.
Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kargowa pod adresem: www.bip.kargowa.pl zakładka Tryb uproszczony, na stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Oferta