Targowisko, tylko gdzie?


20 kwietnia 2022 | Aktualności

W 100 % zgadzam się z inicjatywą połączenia targowiska miejskiego z miejscem do przeprowadzenia imprez kulturalnych. Natomiast pomysł lokalizacji nie jest już zerojedynkowy. Wielokrotnie wyjaśniałem radnym, że teren pokolejowy o powierzchni 2,16 ha, może być przeznaczony wyłącznie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu, określone ustawą kolejową z dnia 8 września 2000 roku, stanowiącą podstawę prawną do przekazania działki Gminie Kargowa aktem notarialnym z dnia 30.10.2018 roku. Zobowiązanie przejmującego grunty a więc Gminę Kargowa obejmuje okres dziesięciu lat, od dnia podpisania aktu notarialnego. Jeśli zdecydowalibyśmy się na wcześniejsze zagospodarowanie, to gmina musiałaby zapłacić PKP równowartość rynkową, czyli po ponad 60 zł netto z 1m2, a więc za każdy hektar ponad 1,2 mln zł. Ważne jest by temat targowiska konsultować zarówno z handlującymi jak i mieszkańcami gminy korzystającymi z oferty targowiska. W 2019 roku handlujący kategorycznie sprzeciwili się przeniesieniu targowiska w inne miejsce. W tamtym czasie przedstawiłem ofertę budowy targowiska na terenie gminy za Gminnym Centrum Kultury, z przeniesieniem siłowni w inne miejsce. Pomysł taki stworzyłby możliwości systematycznego wykorzystania miejsca do handlu również na imprezy kulturalne. W dalszym ciągu podtrzymuję to stanowisko, jeśli targowisko, to za domem kultury (GCK).
Nic nie stoi na przeszkodzie, by już wcześniej zająć się konsultacjami a także przygotowaniem inwestycji oraz szukaniem źródeł finansowania. Koszt inwestycji w każdym miejscu przekroczy dzisiaj kwotę miliona złotych. W nowej perspektywie finansowej nie zaplanowano w programie PROW środków na targowiska. Od pewnego czasu śledzę rozwój sytuacji związanej z programem „Polski Ład dla Polskiej Wsi”, gdzie w pkt 5 zapisano „Bezpłatna przestrzeń targowa w mieście dla rolnika”, w poszukiwaniu środków na inwestycję. To na dzisiaj jedyna szansa na zdobycie dofinansowania na targowisko.
Cieszę się, że temat terenu PKP, ale też dworca jest szeroko konsultowany. Na pewno nic nie stoi na przeszkodzie uporządkowanie terenu bocznicy kolejowej, przy stacji PKP. To tylko kwestia środków finansowych, niemałych. Na pewien zakres mamy nawet ofertę wykonawcy.
Niech mój głos będzie tylko spojrzeniem ze strony urzędu na możliwości prawne, funkcjonalne i finansowe realizacji budowy targowiska oraz miejsca pod imprezy kulturalne w Kargowej.


Burmistrz Kargowej
/-/ Jerzy Fabiś

Fot. https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Plik:Kargowa2.JPG