Postępowanie dotyczące dostawy komputerów, laptopów i tabletów


6 lipca 2022 | Aktualności

W dniu 6 lipca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dotyczące dostawy komputerów stacjonarnych typu All in One – 33 szt., laptopów – 212 szt., tabletów – 10 szt. i pakietów biurowych – 245 szt. Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Umowa o powierzenie grantu nr 1830/2022).

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID Postępowania: a86263fe-27ab-43bb-92e9-0054d312f2d5

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a86263fe-27ab-43bb-92e9-0054d312f2d5