OPŁATA RETENCYJNA – opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


4 stycznia 2024 | Aktualności

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust.8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz.310 z późn. zm.). wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne wprowadzony został obowiązek dokonywania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
• użytkownikami wieczystymi gruntów,
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Opłata odnosi się do jednej nieruchomości, co oznacza, iż dotyczy ona działek objętych jedną księgą wieczystą.
Poprzez uszczelnienie terenu należy rozumieć jego zabudowanie (powierzchnia połaci dachu budynku) oraz utwardzenie tj. wykonanie nieprzepuszczalnego podłoża (powierzchnia wykonana z asfaltu, betonu, kostki brukowej).
Kolejnym kryterium jest obszar nieujęty w system kanalizacji otwarty lub zamknięty. Przykładami otwartych systemów kanalizacji deszczowej są: rowy, systemy odwadniające. Zamknięte zaś to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami. Nieruchomość podłączona do kanalizacji ogólnospławnej jest zwolniona z opłaty. Zwolnienie z opłaty nie obejmuje natomiast nieruchomości, która posiada wyłącznie dostęp do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli nieruchomość spełnia wymogi dotyczące powierzchni, ale jest podłączona do kanalizacji deszczowej, to jest ona zwolniona z ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Wysokość opłaty jest uzależniona odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.
Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
• do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
• od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
• powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Opłacie nie podlegają:
• jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,
• kościoły i inne związki wyznaniowe.
W związku z powyższym, prosimy wszystkie podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej o składanie oświadczeń (wzór w załączniku nr 1).
UWAGA:
JEŚLI NA DZIEŃ WPROWADZENIA NINIEJSZEGO ZOBOWIĄZANIA PODMIOT PODLEGAŁ OBOWIĄZKOWI SKŁADANIA OŚWIADCZENIA I WNOSZENIA OPŁATY, A DOTYCHCZAS TEGO NIE ROBIŁ – KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZEŃ ZALEGŁYCH, OBEJMUJĄCYCH CAŁY OKRES ISTNIENIA OBOWIĄZKU, TJ. OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R.
Następnie zgodnie z systemem kwartalnym oświadczenia (wzór w załączniku nr 2) należy składać zgodnie z harmonogramem:
• za I kwartał 2024 r. – do 30.04.2024 r.
• za II kwartał – do 31.07.2024 r.
• za III kwartał – do 31.10.2024 r.
• za IV kwartał – do 31.01.2025 r.

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3