Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej dzieci do Klubu Dziecięcego “Maluch” w Kargowej


10 stycznia 2022 | Aktualności

W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Klub Dziecięcy w Gminie Kargowa szansą na rozwój zawodowy rodziców” nr RPLB.06.04.00-08-0002/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w okresie 3.01.2022 r. do 14.01.2022 r. prowadzimy uzupełniającą rekrutację dzieci do Klubu Dziecięcego „Maluch” w Kargowej.

Początek uruchomienia Klubu Dziecięcego „Maluch” w Kargowej planowany jest na 01.02.2022 r.

  1. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Kargowa lub osób zatrudnionych na terenie gminy Kargowa.
  2. Uczestnicy projektu zobowiązani będą do złożenia dokumentów ujętych w regulaminie rekrutacji.
  3. Dokumenty są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej www.bip.kargowa.pl w zakładce Klub Dziecięcy, oraz w Biurze Projektu (pokój nr 12) w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa w godzinach pracy urzędu.
  4. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu lub listownie na adres: Urząd Miejski w Kargowej, ul. Rynek 33, 66- 120 Kargowa z dopiskiem: NABÓR DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO „MALUCH”.
  5. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 352 51 31.
  6. Biuro projektu oferuje pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.