OGŁOSZENIE o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia


22 maja 2023 | Aktualności

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.),  zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lasy, grunty przeznaczone do zalesień lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Powyższe dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Sulechów, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o lasach pod adresem htttps://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Procedura:

 1. Złożenie oferty przez właściciela do Nadleśnictwa.
 2. Wniosek Nadleśnictwa (drogą służbową) do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zgodę na zakup.
 3. Po uzyskaniu zgody finalizacja transakcji przed notariuszem.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w przypadku:

 1. Oferty sprzedaży złożonej przez właściciela.
 2. Bezpośredniej przyległości działki do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.
 3. Zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości.
 4. Regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
 5. Gdy nie graniczą z gruntami Nadleśnictwa, ale stanowią zwarty obszar gruntów
  o powierzchni minimum kilkunastu ha gruntów, z dostępem do drogi publicznej.

Dodatkowe informacje:

 1. W Ewidencji Gruntów i Budynków (w Starostwie powiatowym) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia
  (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję
  o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie).
 2. Sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich).
 3. Granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.
 4. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, dlatego Nadleśnictwo w trakcie rozpoznania sprawy może poprosić na piśmie o przesłanie dodatkowych informacji.

W przypadku podjęcia przez Nadleśnictwo na piśmie decyzji o chęci zakupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia, należy przygotować:

 1. Wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną.
 2. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z których wynika, że grunt jest przeznaczony do zalesienia.
 3. Oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia.
 4. Oświadczenie właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych lub oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic.
 5. Oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich.
 6. Oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych.
 7. Ustaloną wartość rynkową odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu, wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Las, grunt do zalesienia może być nabyty za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z pracownikiem Nadleśnictwa Sulechów – Dariusz Semkło:

 • tel. 68 385 20 42 wew. 15,
 • e-mail: dariusz.semklo@zielonagora.lasy.gov.pl lub sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl