Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?


23 sierpnia 2023 | Aktualności

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
jest obywatelem polskim;
1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
3. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
4. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

Nie przegap terminu
Zgodnie z Kalendarzem wyborczym termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 25 września 2023 roku.