Ks. Jan Zdziarski


27 grudnia 2021 | Honorowi i zasłużeni obywatele

KS. JAN ZDZIARSKI

Uchwała Nr XXX/186/06 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa.

16 września 2007 zmarł po krótkiej chorobie wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Wojciecha w Kargowej śp. ksiądz Jan Zdziarski, honorowy obywatel gminy Kargowa.

Przed ponad rokiem Rada Miejska w Kargowej uhonorowała księdza Jana Zdziarskiego tytułem honorowy obywatel gminy Kargowa, w uznaniu zasług wieloletniego proboszcza, dla gminy i jej mieszkańców. Podczas wręczenia tytułu na uroczystej sesji Rady Miejskiej, ks. Zdziarski nie krył wzruszenia. Chętnie przyjmował zaproszenia na kargowskie uroczystości i uczestniczył w nich, na ile pozwalało zdrowie. Dwudziestodziewięcioletnia praca duszpasterska śp. ks. Jana Zdziarskiego zapisała się również dokonaniami materialnymi, chociażby oddaniem do użytku kościoła poewangelickiego pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe. Zmarły ks. proboszcz był osobą bardzo lubianą, cieszył się szacunkiem swoich parafian, zawsze znajdował czas na załatwienie spraw członków wspólnoty parafialnej. Odszedł Wielki Człowiek. Pozostanie w naszej pamięci. Niech spoczywa w pokoju.

Uzasadnienie:
Ksiądz Jan Zdziarski urodził się w 1929 r. w Dębowej Górze, w województwie małopolskim. W 1946r. przyjechał z rodziną do Gdańska, gdzie w 1947r. ukończył szkołę podstawową. W latach 1947-1950 uczył się w systemie wieczorowym w gimnazjum, pracując również w stoczni przy budowie pierwszego powojennego statku „Sołdek”. W 1950r., po maturze podjął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Gorzowie. 24 czerwca 1956r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Klepacza z Łodzi (ordynariusz diecezji gorzowskiej nie miał prawa do wyświęcenia kapłanów). Jako kapłan nie otrzymał posady, dlatego też do października 1956r. po historycznych przemianach w Polsce, otrzymał z Kurii Biskupiej w Gorzowie skierowanie do odbycia praktyki duszpasterskiej w Kołczynie (okolice Gorzowa). W styczniu 1957r. otrzymał przeniesienie do parafii Jesionowo koło Pyrzyc. W styczniu 1962r. został mianowany proboszczem i skierowany do objęcia parafii w Starej Dąbrowie (okolice Stargardu Szczecińskiego). W 1968r. został przeniesiony do parafii Kamień Wielki (okolice Gorzowa), gdzie pracował do 1975r. W tym okresie oprócz pracy duszpasterskiej prowadził liczne prace remontowe w trzech kościołach tej parafii oraz poświęcał czas na własne dokształcanie. Ukończył 3-letnie studia magisterskie otrzymując tytuł magistra teologii.
W 1975r. Biskup Diecezji, doceniając sukcesy w prowadzeniu parafii, zaproponował Księdzu przeniesienie do większej jednostki. Ksiądz wybrał Kargowę, która „Była ładnym, dobrze utrzymanym miasteczkiem przy głównej trasie komunikacyjnej. Zachętę stanowiła też ładna plebania z dużym ogrodem”- cytat z wypowiedzi Księdza.
Po objęciu naszej parafii niezwłocznie podjął działania zmierzające do dokończenia starań o pozyskanie byłego kościoła ewangelickiego dla celów religijnych. Starania zakończyły się sukcesem. Rozpoczął się trudny etap wykonania remontu zniszczonego obiektu, który przez wiele powojennych lat służył jako magazyn zbożowy. Wielu parafian patrzyło pesymistycznie na plany Księdza. On był jednak zaangażowanym, wielkim optymistą. Potrafił zorganizować wspólnotę parafialną na rzecz kościoła, osobiście wraz z ludźmi wykonywał ciężką pracę fizyczną i doprowadził do osiągnięcia celu. 12 sierpnia 1979r. był dla naszej Parafii i dla Księdza wielkim dniem. W tym dniu kościół został wyświęcony przez biskupa Wilhelma Plutę. W 1980r. poświęcono krzyż misyjny przy tym kościele.
Ze względu na duże obciążenie finansowe parafian w okresie remontu nie wystarczyło środków na zakup dzwonów. Ksiądz zainicjował zbiórkę złomu. Pozyskane w ten sposób środki pokryły częściowo koszt nowych dzwonów, które 6 kwietnia 1984r. zostały poświęcone przez biskupa Pawła Sochę.
Nowy kościół okazał się bardzo potrzebny. Duża powierzchnia pozwala większej ilości parafianom uczestniczyć równocześnie w nabożeństwach, zapobiega tez konieczności pobytu podczas mszy poza budynkiem kościelnym.
Ksiądz oprócz prac adaptacyjnych kościoła organizował i kierował wieloma innymi pracami w Parafii. Dbał o właściwe utrzymanie obiektów sakralnych:

 • w 1985r. – wykonano generalny remont organów w kościele parafialnym,
 • w 1986r. – naprawiono dach w kościele Św. Maksymiliana i odmalowano kościół parafialny,
 • w 1987r. – wymieniono instalację elektryczną w kościele parafialnym, ogrodzono cmentarz, zbudowano śmietnik, podobne prace wykonano na cmentarzu w Karszynie, prowadzono prace remontowe na plebanii,
 • w 1989r. – przygotowano budynek remizy strażackiej w Obrze dolnej jako kaplicę (15 sierpnia 1989r. nastąpiło poświęcenie), wykonano konserwację dachu w kościele parafialnym, odnowiono salkę katechetyczną, odmalowano wnętrze kościoła w Karszynie, a przed kościołem ułożono chodnik,
 • w 1990r. – odnowiono wieżę przy kościele Św. Maksymiliana,
 • w 1991r. – odmalowano kościół parafialny i obrazy ścienne wewnątrz kościoła, ogrodzono kościół Św. Maksymiliana i ułożono chodnik przy kościele,
 • w 1993r. – wykonano ponowny remont organów w kościele parafialnym,
 • w 1994r. – prowadzono prace remontowe w kościele w Karszynie,
 • w 1995r. – postawiono nowy krzyż na cmentarzu,
  – odzyskano na własność plebanię w Karszynie,
 • w 1996r. ułożono polbruk przy kościele parafialnym,
 • w 1998r. – pokryto blachą wieżę przy kościele parafialnym, ułożono polbruk przy kościele Św. Maksymiliana, pozyskano z Gminy 83 a ziemi na rozbudowę cmentarza,
 • w 1999r. – wykonano elewację na kościołach Św. Maksymiliana i w Karszynie,
 • w 2000r. – wykonano generalny remont kościoła parafialnego,
 • w 2001r. – ułożono polbruk przy plebani,
 • w 2002r. – wykonano remont wnętrza kaplicy w Obrze Dolnej.

Ksiądz Proboszcz dbał także o rozwój duchowy wszystkich członków wspólnoty parafialnej. Zarówno poprzez posługę w duszpasterstwie ogólnym (posługa sakramentalna i kancelaryjna) jak i specjalistycznym. Należał do jednych z pierwszych duszpasterzy, który umożliwił działanie ruchu charyzmatycznego. W tym roku grupa charyzmatyczna będzie obchodzić swoje 25 lecie. Należał także do prekursorów, którzy wprowadzili działalność Parafialnego Zespołu Caritas oraz Akcji Katolickiej.
Zdaniem obecnego duszpasterza ks. Jana Szulca niewiele jest takich parafii, które mogły być przejęte w stanie tak dobrego rozwoju duchowego, którego wyrazem jest regularność życia sakramentalnego.
Ważnym zadaniem Księdza w okresie swej pracy duszpasterskiej w Kargowej była nauka religii. W latach 1975-1989 nauka odbywała się w salce katechetycznej. Pomimo wielu trudności wynikających z ówczesnych sytuacji politycznej w kraju religia była systematycznie prowadzona i większość dzieci chętnie uczestniczyła w katechezie.
Gdy w 1990r. umożliwiono powrót religii do szkół Ksiądz wykazał wielkie zaangażowanie i dzięki bardzo dobrej współpracy z gronem pedagogicznym doprowadził do właściwego usytuowania katechezy w szkole oraz do wspólnej pracy przy rozwiązywaniu wielu problemów wychowawczych.
Niewątpliwym sukcesem Księdza jest wychowanie siedmiu młodych parafian do stanu duchownego:

 • ks. Piotr Kubiak (kanclerz Kurii Diecezjalnej),
 • ks. Marek Kidoń (dyrektor Caritas naszej Diecezji),
 • o. Cezary Pietras OFM (członek Rady Konsultorów Prowincji Krakowskiej),
 • ks. Dariusz Karpezo (wikariusz Parafii p.w. Najśw. Zbawiciela w Zielonej Górze), – ks. Wiesław Rzepecki (pracujący duszpastersko we Włoszech),
 • ks. Grzegorz Kupriańczyk (studia doktoranckie KUL),
 • ks. Łukasz Przybyła (dyrektor katolickiego radia Diecezji Kaliskiej).

Prócz tego jeden z wychowanków Dariusz Płonka odbywa studia teologiczne w Zgromadzeniu Księży Salezjanów.
Na uwagę zasługuje dobra współpraca Księdza z władzami naszej Gminy i funkcjonującymi instytucjami. Dzięki pomocy Burmistrza i Rady Gminy odzyskano plebanię w Karszynie i pozyskano grunt pod cmentarz. Ksiądz uczestniczył w wielu ważnych uroczystościach w mieście i gminie: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dożynki gminne, obchody Dni Seniora, spotkania wigilijne w GOKiS, kargowskie wspomnienia, uroczystości otwarcia nowych instytucji i obiektów. Udział Księdza w życiu gminy przyczynił się w znacznym stopniu do lepszej integracji społecznej jej mieszkańców.
Osiągnięcia Księdza były zauważone zarówno przez władze gminy jak też władze wojewódzkie. Z okazji 40-lecia pracy duszpasterskiej, w 1996r., otrzymał od Wojewody Zielonogórskiego list, w którym zawarte były serdeczne podziękowania za lata trudu w służbie Bogu i ludziom.
Ksiądz Jan Zdziarski zakończył swoja pracę duszpasterską w naszej Parafii w sierpniu 2004r.w związku z przejściem na emeryturę. Sprawował posługę w naszej Parafii przez 29 lat. Dziś dorosłymi ludźmi są ci, których chrzcił, przyjmował do I Komunii Świętej. Przez 29 lat był przewodnikiem duchowym dla społeczności naszej Parafii i Gminy, był naszym moralnym autorytetem. Uroczyste pożegnanie z licznym udziałem władz kościelnych i administracyjnych, przedstawicieli wielu instytucji i organizacji oraz parafian, podziękowania oraz życzenia satysfakcji z owoców mozolnej pracy apostolskiej i społecznej dla dobra mieszkańców naszej Gminy i Kościoła świadczą o wysokiej ocenie Jego pracy.
Są to argumenty, które sprawiły, że w ciągu krótkiego okresu tak duża liczba mieszkańców poparła inicjatywę wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Kargowa.

Burmistrz Janusz Kłys wręczył dyplom honorowego obywatela oraz witraż z herbem i napisem „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa”. W uroczystej sesji udział wzięli: Starosta Zielonogórski p. Krzysztof Romankiewicz, dyrektorzy jednostek, sołtysi wsi, radna Powiatu p. Brygida Wróblewska, członek Zarządu Powiatu i radny Henryk Jagoda, księża –wychowankowie ks. Jana Zdziarskiego oraz goście i mieszkańcy Kargowej. Ksiądz Jan Zdziarski nie kryjąc wzruszenia podziękował za przyznane tak zaszczytne wyróżnienie.
Uroczystość uświetnił piękny występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kargowej pod kierunkiem pań: Beaty Ziarek, Anny Ptak, Moniki Milczyńskiej, Marleny Żachowskiej oraz Izabeli Jakuboszczak, które przygotowały program artystyczny.
Na zakończenie wystąpił zespół śpiewaczy, „Kargowiacy”, który odśpiewał księdzu wraz z przybyłymi na uroczystość „Sto lat”.
Ksiądz Jan Zdziarski obchodził również w tym dniu swoje pięćdziesięciolecie kapłaństwa z tej okazji o godz. 17.00 w Kościele pw. św. M. Kolbe odbyła się uroczysta msza święta w intencji dostojnego jubilata z udziałem biskupa Adama Dyczkowskiego, ordynariusza Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej.