Konsultacje społeczne


30 marca 2023 | Aktualności

Burmistrz Kargowej na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kargowa.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 8 marca 2023 r., a termin ich zakończenia na dzień 6 kwietnia 2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie formularza uwag stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia:

1) – w postaci papierowej przesłanego na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, Rynek 33, 66-120 Kargowa lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Kargowej;

2) – w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@kargowa.pl

Formularz uwag dostępny będzie:

– jako załącznik do niniejszego zarządzenia;

– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.kargowa.pl

w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Kargowej, Rynek 33, 66-120 Kargowa (pokój 5).

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

– ankieta on-line dostępna pod adresem: https://forms.office.com/e/fCfWePyfCd,

– spotkanie konsultacyjne w formie on-line, przeprowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z podmiotami wymienionymi w § 1 pkt. 1 niniejszego zarządzenia:

a) spotkanie odbędzie w dniu 30 marca 2023 roku o godz. 12.00,

b) aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 28 marca 2023 roku klikając w link: https://forms.office.com/e/2RLm7iq9js,

c) na podanego podczas rejestracji maila zostanie przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Gminy Kargowa, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Załączniki:

  1. Zarządzenie zmieniające
  2. Zarządzenie
  3. Diagnoza
  4. Projekt uchwały
  5. Obwieszczenie
  6. Formularz do składania uwag
  7. Załącznik nr 1 do uchwały