Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok


8 sierpnia 2022 | Aktualności

Konsultacje rocznego programu współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.77.2022 Burmistrza Kargowej z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) Burmistrz Kargowej ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Treść projektu uchwały, formularz do zgłaszania uwag oraz Program rozwoju współpracy Gminy Kargowa i organizacji pozarządowych na rok 2023 znajdują się na stronie internetowej http://bip.kargowa.pl/295/Konsultacje/ oraz www.kargowa.pl i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33 , pok. 5.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2022 r. osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33, pok. 15. lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@kargowa.pl.

  1. Zarządzenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2 – formularz