Koncepcja odprowadzenia ścieków do Wolsztyna


16 marca 2023 | Aktualności

Dzisiaj w kargowskim ratuszu zostało podpisane porozumienie w celu zapewnienia odbioru ścieków komunalnych z terenu gminy Kargowa poprzez ich wprowadzenie do systemu kanalizacyjnego gminy Wolsztyn, którego punktem końcowym będzie oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Komorowie.
Gminę Wolsztyn reprezentował burmistrz Wojciech Lis z prezesem spółki komunalnej PGK Maciejem Ganowiczem, a gminę Kargowa burmistrz Jerzy Fabiś z prezesem naszej spółki Henrykiem Jagodą.
Niniejsze Porozumienie ma charakter wstępny. Jego pełna realizacja wymaga uzyskania przez Gminę Wolsztyn i Gminę Kargowa stosownych uchwał samorządowych. W przypadku gdy rady miejskie jednostek samorządowych stron niniejszego porozumienia nie wyrażą zgody porozumienie uznaje się za nieważne.
Podział niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych celem umożliwienia odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy Kargowa, forma ich finasowania oraz zasady ich eksploatacji zostaną zawarte w odrębnych umowach pomiędzy stronami Porozumienia.
Odrębną umową hurtowego odbioru ścieków, podpisaną pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie a Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej, zostaną określone szczegółowe zasady i warunki rozliczeń za ścieki odprowadzane z terenu gminy Kargowa do systemu kanalizacyjnego gminy Wolsztyn.
Kolejnym krokiem będzie zlecenie opracowania koncepcji układu tłocznego ścieków z Kargowej do gminy Wolsztyn.