Kolejne absolutorium i wotum zaufania


21 czerwca 2022 | Aktualności

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 czerwca br. radni udzielili burmistrzowi Jerzemu Fabisiowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej Raport o stanie gminy Kargowa za rok 2021, omawiając wszystkie obszary działalności, po czym radni jednomyślnie udzielili wotum zaufania.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie wypowiedziała się na temat realizacji budżetu Gminy Kargowa w 2021 roku, podobną opinię przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Dochody roku 2021 zostały wykonane w 110,77%, a wydatki w 93,67%. Zrealizowane zostały wszystkie przyjęte zadania, bez zaciągania kredytu, przy zachowaniu relacji określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 381 282,59 zł, która zwiększa możliwości budżetu w roku 2022. Zadłużenie gminy spadło do kwoty 3 508 000 zł i stanowi 9,4% wykonanych dochodów roku 2021.
Rok 2021 to kolejny udany rok dla gminy – znacząco wzrosły dochody budżetu, poprzez pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. Burmistrz podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz radnym, a także pracownikom Urzędu za merytoryczną i odpowiedzialną pracę, za umiejętność kompromisów i konsekwentne realizowanie podjętych działań.
Głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium i wotum zaufania odbyło się jednomyślnie. Wszyscy obecni na sesji radni zdecydowali, że należy dać burmistrzowi zielone światło do dalszego działania na rzecz rozwoju Gminy Kargowa.