Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030


23 maja 2023 | Aktualności

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kargowej zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Kargowej uchwały nr 0007.333.2023 z dnia 22 maja 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030

W dniu 22 maja 2023 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą 0007.327.2023 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kargowa, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Gminie Kargowa mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 21 czerwca 2023 r. w formie elektronicznej na adres mailowy:sekretariat@kargowa.pl w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) z datą wpływu po dniu 21 czerwca 2023 r.,

b) bez danych kontaktowych,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030!

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Obwieszczenie Burmistrza Kargowej
  3. Obwieszczenie Przewodniczącego RM
  4. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  5. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  6. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji