Dodatek węglowy


23 sierpnia 2022 | Aktualności

Gdzie i kiedy można składać wnioski
Wniosek można złożyć:
• w wersji elektronicznej przez ePUAP – podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego,
• w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej , ul. Rynek 33.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do 30.11. 2022 r.

Procedura udzielenia świadczenia
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.
Dodatek jest zwolniony od podatku i możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Komu przysługuje świadczenie
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Kwota świadczenia
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000 złotych.

Jak wypełnić wniosek
We wniosku, który należy wypełnić wielkimi literami, należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane wszystkich członków gospodarstwa domowego. Według definicji zawartej we wniosku „gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)”.
We wniosku należy również podać informacje o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego i wskazać czy gospodarstwo znajduje się w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, czy budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska