Ciepłe Mieszkanie – Ogłoszenie o naborze wniosków


1 lutego 2024 | Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Kargowa.
Gmina Kargowa ogłasza, iż od dnia 28 marca 2023 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków
o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami/uprawnionymi z ograniczonego prawa rzeczowego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Kargowa.
W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Kargowa. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Budżet

Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację programu na terenie gminy Kargowa wynosi 225.000,00 zł.

Okres wdrażania

 1. Program w gminie Kargowa realizowany będzie w latach 2023-2025, przy czym:
  zobowiązania podejmowane będą do 30.09.2024 r. (podpisywanie umów
  z beneficjentami) lub do momentu wyczerpania środków,
 2. termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przez Beneficjenta nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy Beneficjentem a Gminą;
 3. środki wydatkowane będą do 30.09.2025 r. (koniec rozliczania przedsięwzięć).
  Terminy i sposób składania wniosków:
  a) nabór prowadzony jest w trybie ciągłym,
  b) prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w sposób określony w Regulaminie naboru,
  c) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone
  są w Regulaminie naboru, który dostępny jest na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kargowa.

Dla kogo dofinansowanie?

 1. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:
  Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:
  a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  b) ustalonym:
  – zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
  – na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
  c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
  d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł
na jeden lokal mieszkalny.

2. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania
jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania,
która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy,
za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania:

do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:
Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem  dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka
jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł
na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej
  lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone
  do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
 • jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby
  lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami

Gdzie składać wnioski?

– w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa
– w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Kargowa znajdującą
się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /l5r6d3m9g1/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte
są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu
priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Załączniki do pobrania

 1. Program priorytetowy Cieple Mieszkanie
 2. Zalacznik 1 do Programu Cieple Mieszkanie wykaz kosztow kwalifikowanych
 3. Zarządzenie
 4. Ogłoszenie o naborze zał. nr 1 do zarządzenia
 5. Regulamin naboru wniosków – zał. nr 2 do zarządzenia
 6. Wniosek o dofinansowanie – zał. nr 1 do regulaminu
 7. Wniosek o dofinansowanie – zał. nr 1 do regulaminu
 8. Oświadczenie współwłasciciela – zał. nr 1a do regulaminu
 9. Oświadczenie współmałżonka – zał. nr 1b do regulaminu
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – zał. nr 2 do regulaminu
 11. Lista sprawdzająca przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinansowania – zał. nr 3 do regulaminu
 12. Wzór umowy – zał. nr 4 do regulaminu
 13. Wniosek o płatność – zał. nr 5 do regulaminu
 14. Wniosek o płatność – zał. nr 5 do regulaminu
 15. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – zał. nr 6 do regulaminu
 16. Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność – zał. nr 7 do regulaminu
 17. Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność – zał. nr 7 do regulaminu
 18. Protokół odbioru prac wykonawcy – zał. nr 8 do regulaminu
 19. Protokół odbioru prac wykonawcy – zał. nr 8 do regulaminu