Burmistrz Kargowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”


7 listopada 2022 | Aktualności

Burmistrz Kargowej ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki, prawnuki byłych pracowników PPGR.

Osoby uprawnione do udziału w programie to uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy:

 • zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (PPGR),
 • są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekunem prawnym) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Wniosek wraz z oświadczeniem i dokumentami fakultatywnymi tj. potwierdzenie zatrudnienia w PPGR członka rodziny w linii prostej oraz jego zamieszkiwania w miejscowości lub gminie gdzie funkcjonował PPGR należy złożyć do dnia 14 listopada 2022 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.

Sprzęt komputerowy będzie zakupiony przez Gminę Kargowa uprawnionym osobom spełniającym kryteria programu. Program obejmuje zakup:

 • nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Osoba do kontaktu: Paulina Grzesiuk, tel. 68 3525131

UWAGA!

 1. Złożenie odpowiednich dokumentów nie jest jednoznaczne i nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
 2. Ze względu na ograniczoną liczbę środków na sprzęt, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku.
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
 3. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Formularz zapotrzebowania.
 5. Klauzula informacyjna – Gmina.