Budowa skateparku w Kargowej


12 maja 2022 | Aktualności

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

28 lutego 2022 r. w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Kargowa została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla projektu pn. „Budowa skateparku w Kargowej”. Operacja ma na celu rozwój gminnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w Kargowej.

Wartość realizowanej operacji: 237 211,95 zł, w tym ze środków EFRROW 122 713,00 zł.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana będzie w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.