Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Kargowej


20 czerwca 2024 | Aktualności

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca br., radni (14. obecnych) udzielili burmistrzowi  wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiedziała się na temat realizacji budżetu Gminy Kargowa w 2023 roku wydając pozytywną opinię, podobne stanowisko zajęła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Dochody roku 2023 zostały wykonane w 101,8%, a wydatki w 94%. Zrealizowane zostały wszystkie przyjęte zadania, bez zaciągania kredytu, przy zachowaniu relacji określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Budżet roku 2023 zamknął się deficytem w wysokości 1 341 111,19 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Zadłużenie gminy  spadło do kwoty 1 600 000 zł i stanowi 4,46% wykonanych dochodów roku 2023.

Rok 2023 to kolejny udany rok dla gminy – znacząco wzrosły dochody budżetu, poprzez pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium odbyło się  jednomyślnie. Wszyscy obecni na sesji radni zdecydowali, że należy dać burmistrzowi zielone światło do dalszego działania.