Budżet Obywatelski 2023


2 listopada 2022 | Aktualności

Szanowni mieszkańcy gminy Kargowa,
informujemy, że w związku z wprowadzoną zmianą w Uchwale Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, definicja zgłaszanych zadań została zmieniona. Mieszkańcy mogą składać propozycje zadań, związanych z realizacją projektów społecznych, takich jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych itp. o wartości nie wyższej niż 25.000,00 zł brutto.
Formularze z propozycjami zadań, które wpłynęły do tej pory, również zostaną poddane weryfikacji przez komisję.
W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram konsultacji.
I etap – zgłaszanie przez mieszkańców gminy Kargowa propozycji zadań Budżetu Obywatelskiego
termin: do 14 listopada 2022 roku.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej gminy Kargowa: www.kargowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kargowej.
W formularzu wnioskodawcy określają m.in. cele zgłaszanego projektu, jego krótki opis, uzasadnienie realizacji projektu, zakres działania i szacunkowy kosztorys.
Wypełniony formularz zgłoszenia należy w wersji papierowej przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, z dopiskiem: „Budżet Obywatelski 2023” lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.
Weryfikacji i analizy złożonych wniosków dokona powołana przez Burmistrza komisja.
II etap – głosowanie nad zakwalifikowanymi projektami Budżetu Obywatelskiego
termin: od 17 listopada do 25 listopada 2022 r.
Kartę do głosowania pobrać można ze strony internetowej gminy Kargowa: www.kargowa.pl lub w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Kargowej lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej, ul. Rynek 33,
66-120 Kargowa, z dopiskiem: ,,Budżet Obywatelski 2023” (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Istnieje również możliwość wysłania zeskanowanej wypełnionej karty do głosowania na adres mailowy Urzędu Miejskiego Kargowa – sekretariat@kargowa.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.
Ważne: Każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy oraz oddać tylko jeden głos.
Projekty, które uzyskały największą ilość głosów zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Kargowa na 2023 rok.

  1. Uchwała nr 0007.291.2022
  2. Uchwała nr 0007.290.2022
  3. Uchwała nr 0007.277.2022
  4. Załącznik nr 1 – Regulamin
  5. Załącznik nr 2 – Harmonogram
  6. Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy
  7. Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy – word
  8. Załącznik nr 4 – Karta do głosowania