Informacja dotycząca wniosków o świadczenia pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy


30 marca 2022 | Aktualności

Urząd Miejski w Kargowej przyjmuje wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym.
Stawka 40 zł za osobę na dobę będzie wypłacana z dołu za okres nie dłuższy niż 60 dni.
We wniosku należy wskazać m.in. PESEL, okres pobytu osoby, na którą będzie należne świadczenie.
Wnioski są dostępne w Urzędzie Miejskim w Kargowej pokój nr 8 oraz na stronie internetowej www.kargowa.pl.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
  • za okres, którego dotyczy wniosek wnioskodawca otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę. 

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wzór wniosku

Klauzula RODO